LIVE           051300300   0802255         Frekvence
 

V Ljubljani se obeta nekaj podražitev

Javna podjetja so predstavila načrtovane podražitve, odločal bo mestni svet
Ključne besede: Ljubljana, javna podjetja, mestni svet, podražitev, LPP, LPT
Kakovost izvajanja storitev gospodarskih javnih služb (GJS), ki jih v Mestni občini Ljubljana izvajajo javna podjetja Ljubljanski potniški promet (LPP), Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) in ŽALE, so na visoki ravni in jih bodo v bodoče še nadgrajevali ter s tem sledili zastavljenim strateškim ciljem. V zadnjih letih so tudi na tem področju izpeljali številne uspešne projekte in uvedli mnoge izboljšave, hkrati pa ohranjali cene storitev, ki so med najnižjimi v primerljivih kategorijah. Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagajo korekcijo cen, ki bo omogočala, da obdržimo visoke standarde pri izvajanju storitev. Uskladitev cen javnega podjetja LPP d.o.o. Storitve Ljubljanskega potniškega prometa so se od uvedbe načina plačevanja z Urbano ter brezplačnega prestopanja v roku 90 minut pred devetimi leti bistveno nadgradile. S podaljšanjem linij mestnega prometa v sosednje občine Ljubljanske urbane regije v skupni dolžini 93 km se je povečala uporaba javnega potniškega prometa, dnevne migracije osebnih avtomobilov v Ljubljano so se zmanjšale. Integrirane linije potnikom omogočajo tudi cenovno ugodno integrirano vozovnico, ki poleg vožnje do Ljubljane vključuje še brezplačno vožnjo na vseh mestnih linijah v roku 90 minut. V zadnjih osmih letih so uredili več kot 60 prilagoditev linij, kupili 168 avtobusov, od teh jih je 70 na stisnjen zemeljski plin, posodobili so satelitsko vodenje avtobusov, nadgradili napovednike na avtobusih z napovedmi prestopov ter posodobili napovednik prihodov avtobusov na postajališčih. V kratkem bodo podpisali pogodbo za nakup 17 novih Mercedesovih avtobusov na CNG. V skladu s Celostno prometno strategijo Mestne občine Ljubljana in s ciljem večanja uporabnikov javnega prometa, želijo povečati delež uporabnikov terminskih vozovnic na 90 %, kar je tudi pogoj za uvedbo vstopa na vsa vrata. S spremljanjem trendov so ugotovili, da večji delež terminskih vozovnic pomeni pogostejšo uporabo javnega prevoza, saj se imetniki terminskih vozovnic praviloma pogosteje odločajo za uporabo javnega prevoza. S tem se manjša tudi uporaba osebnega avtomobila. S cenovno politiko v preteklih letih se je delež potovanj s terminskimi vozovnicami povišal iz 58 % leta 2010 na kar 70 % leta 2017. V vsem tem času so cene mesečnih terminskih vozovnic ostale nespremenjene in znašajo 37 EUR splošna, 20 EUR upokojenska in 20 EUR šolska. Cene teh vozovnic ostajajo nespremenjene tudi v prihodnje. S ciljem povečevanja uporabe javnega prevoza predlagajo uvedbo dveh novih vrst vozovnic, s katerima se bo stalnim uporabnikom omogočilo še cenejša potovanja, in sicer: letna splošna neprenosljiva vozovnica v vrednosti 365 EUR, kar pomeni neomejeno število voženj za 1 EUR na dan letna upokojenska neprenosljiva vozovnica v vrednosti 220 EUR, kar pomeni neomejeno število voženj za 0,60 EUR na dan. Upokojenci bodo ob uporabi letne vozovnice tako deležni brezplačnega prevoza za 1 mesec, kar pomeni znižanje cene za upokojence, ki se za tako vozovnico odločijo. Uvedba imenske letne vozovnice uporabnikom splošne mesečne vozovnice (37 EUR na mesec) prinaša prihranek v vrednosti 79 EUR na leto. Dijaki in študentje že imajo možnost nakupa letnih in polletnih subvencioniranih vozovnic, in sicer letna subvencionirana vozovnica za dijake, ki v 1. razredu oddaljenosti od 2 do 60 km stane 200 EUR in za študente, ki v 1. razredu oddaljenosti od 2 do 60 km stane 180 EUR. Višino letne subvencionirane vozovnice za dijake in študente določa Ministrstvo za infrastrukturo. Prav tako je vsem kupcem šolske vozovnice za mesec junij omogočeno neomejeno število prevozov v juliju in avgustu, kar ostaja trajni ukrep. Večji delež terminskih vozovnic pomeni tudi pogostejšo uporabo javnega prevoza, ker se imetniki terminskih vozovnic praviloma pogosteje odločijo za uporabo javnega prevoza. Na ta način bodo lažje uresničili Celostno prometno strategijo MOL, da se 2/3 potovanj po Ljubljani opravi z mestnimi avtobusi, s kolesom ali peš, pri čemer se delež potovanj z osebnimi motornimi vozili zmanjša na največ 1/3. V sledenju zastavljenih ciljev predlagajo minimalno spremembo cene za enkratno vožnjo. Predlog cene za enkratno vožnjo znotraj Mestne občine Ljubljana in v sosednjih občinah Škofljica, Brezovica, Dobrova, Medvode in Dol pri Ljubljani znaša 1,30 EUR, kar je povišanje za 0,10 EUR. Kljub spremembi cene za enkratno vožnjo, pa se ne bodo spremenile cene terminskih vozovnic. Prav tako ostaja nespremenjena cena vozovnice, ki jo uporabniki dobijo ob uporabi parkirišča P+R (parkiraj in se zapelji). Ta cena bo še naprej 1,20 EUR in bo vključevala celodnevno parkiranje na P+R parkiriščih ter dva prevoza na mestnih linijah z neomejenim prestopanjem znotraj 90 minut. Tudi s tem želijo pridobiti še več uporabnikov, ki bodo avtomobile puščali na obrobju mesta, na P+R parkiriščih, ter svojo pot v mesto nadaljevali z mestnimi avtobusi. Tudi s tem sledijo celostno naravnani prometni politiki. Istočasno se bo predlagala sprememba cene vrednostne vozovnice za drugo in tretje območje. Predlog spremembe cene vozovnice za 2. območje znaša 0,15 EUR, kar pomeni, da znaša predlog cene vozovnice za 2. območje 1,75 EUR. Predlog spremembe cene vozovnice za 3. območje znaša 0,20 EUR, kar pomeni, da znaša predlog cene vozovnice za 3. območje 2,70 EUR. Vozovnici za 2. in 3. območje vključujeta ceno prevoza z možnostjo prestopanja brez doplačila v roku 90 minut na vseh linijah LPP. Predlog spremembe cene za 2. in 3. območje bo podan v sprejetje Svetu ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. V primeru, da bo Mestni svet MOL predloge potrdil, bodo navedene spremembe začele veljati 1. aprila 2019. Uskladitev cen javnega podjetja LPT d.o.o. Spodbujanje uporabe javnega prometa sledi ciljem zastavljenim v Celostni prometni strategiji Mestne občine Ljubljana, kjer si med drugim prizadevajo, da se meščani in obiskovalci v mestno središče pripeljejo s kolesi, uporabijo javni prevoz ali pridejo peš. Temu cilju sledijo tudi spremembe višine parkirnine nekaterih tarifnih razredov, ki sledijo cilju, da se zmanjšuje promet z osebnimi vozili v mestu. Mestnemu svetu MOL zato predlagajo tudi spremembo Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana in spremembo Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, kjer predlagamo spremembe višine nekaterih parkirnin na javnih parkirnih površinah: Garažna hiša Kongresni trg – 1,50 EUR/uro za prve tri ure parkiranja (prej 1,20 EUR) ter 220 EUR/mesec za mesečni zakup za abonente – pravne osebe (prej 200 EUR/mesec); Garažna hiša Kozolec – 1,50 EUR/uro (prej 1,20 EUR), 132 EUR/mesec za mesečni zakup za abonente – fizične osebe (prej 120 EUR/mesec) ter 220 EUR/mesec za mesečni zakup za abonente – pravne osebe (prej 200 EUR/mesec);V obeh garažnih hišah ostaja cena za abonente stanovalce nespremenjena (60 EUR/mesec). območje časovno omejenega parkiranja – Cona 1 – 0,80 EUR/uro (prej 0,70 EUR/ uro); območje časovno omejenega parkiranja – Cona 2 – 0,60 EUR/uro (prej 0,50 EUR/ uro). V predlogih so podali tudi mesečni zakup za abonente – fizične osebe na parkiriščih Petkovškovo nabrežje, Mirje, Tivoli I in P+R Studenec, in sicer za 40 EUR/mesec (prej 36 EUR/mesec). Cena parkirnine za osebne avtomobile v ŠRC Stožice pa ostaja nespremenjena, in sicer 1,20 EUR/uro oziroma 1,80 EUR/noč. Ocenjujejo, da se bo s spremembo cene parkirnin na javnih parkirnih površinah mesečni prihodek iz naslova parkirnin, v kolikor bo zasedenost parkirnih površin enaka načrtovanim, povečal za 58.000 EUR oziroma v letu 2019, ob upoštevanju, da bo sprememba Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, uveljavljena s 1. 5. 2019 pa v višini 464.000 EUR. Sicer je višina prihodka lahko tudi drugačna, saj smo pri izračunu izhajali iz enakega fizičnega obsega. Kakovost storitev v garažnih hišah, ki so v upravljanju JP LPT d. o. o., je visoko ocenjena. Garažna hiša Kongresni trg je v raziskavi Zveze potrošnikov Slovenije prejela daleč najvišjo oceno, Garažna hiša Kozolec pa le nekoliko nižjo. Uskladitev cen javnega podjetja Žale d.o.o. Kakovost storitev so nadgradili tudi v javnem podjetju ŽALE, d.o.o. V preteklih desetih letih so potekala intenzivna vlaganja v širitve pokopališč. Pokopališče Žale se je razširilo leta 2011, ko je bil dograjen novi del za klasične pokope, trenutno poteka širitev žarnega dela, kjer bo potrebno zgraditi še glavni vstopni portal s Tomačevske ceste. Lansko leto je bila končana širitev pokopališča Sostro in začeta širitev pokopališča Polje. Sledile bodo širitve pokopališč Žale, Vič, Rudnik, Štepanja vas in Šentvid. Skupna vrednost potrebnih sredstev je več kot 15 mio EUR. Razširitev pokopališča ne zahteva le investicijskih sredstev, ampak predstavlja tudi povečanje stroškov vzdrževanja pokopališča. Sredstva vzdrževanja se iz grobnin ne povrnejo, saj je na začetku oddanih malo grobov, vzdrževati pa je potrebno celotno površino razširjenega pokopališča.V preteklih letih so potekala tudi intenzivna vlaganja v pokopališko infrastrukturo obstoječih pokopališč: v obnovo zidov, tlakovanje poti, obnovo asfaltnih poti, ureditev prostora za raztros pepela, ureditev prostora za zbiranje odpadkov, obnovo javnih sanitarij, obnovo luči, razširitev javne razsvetljave, ureditev vodovoda, obnovo fontan, ureditev prostorov za svojce s čajno kuhinjo in sanitarijami, obnovo Plečnikovih Žal. Vložena sredstva so v višini več kot 5 mio evrov. V prihodnjih letih bo na Plečnikovih Žalah potrebno obnoviti vse mrliške vežice, katafalk, propileje in desni objekt propilej. Dejavnost upravljanja s pokopališči vsako leto povzroči več kot 1 mio EUR izgube. Pretežni del izgube odpade na vzdrževanje pokopališč in pokopališke infrastrukture. Le-to bodo še naprej izvajali v skladu s programom vzdrževanja in pri tem zagotavljali enak standard na vseh 18 pokopališčih. Da bi vzdrževanje pokopališč bilo pozitivno, bi morali cene grobnin povišati za 60 %. Zaradi delnega saniranja izgube, ki pa ne bo omogočila pokrivanja dejavnosti vzdrževanja pokopališč, smo za 10 % spremenili cene, in sicer: letna grobnina za žarni grob se bo povišala za 0,175 EUR na mesec oziroma 2,10 EUR na leto, iz 20,70 EUR na 22,80 EUR. Grobnina za enojni grob se bo spremenila iz 34,50 na 38,00 EUR. Razlika bo 3,50 EUR na leto oz. 0,29 EUR na mesec. Tudi po spremembi bodo cene grobnin v Mestni občini Ljubljana ostale med najcenejšimi v Sloveniji, upoštevajoč preračun grobnine na velikost groba (kot je razvidno iz tabele primerjava cen grobnin). Cene grobnin so bile pred tem spremenjene 1. 1. 2013, ko so se povišale za 8,8 %. Zaradi določil novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) se prvič uveljavlja cena 24 urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba. Cena je v skladu z zakonom izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki jo je sprejela Vlada RS. Cena 24 urne službe znaša 191,91 EUR brez DDV. Storitev 24-urne dežurne službe se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti in obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov ali drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.  


Raba piškotkov | Splošni pogoji uporabe | Pravila komentiranja | Pravila nagradnih iger | Seznam predvajanih del

© 2023 - radio1.si. Vse pravice pridržane.
Spletno mesto uporablja spletne piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje, varnosti ter analitiko obiska spletnega mesta. Piškotki so neškodljivi in ne beležijo vaših osebnih podatkov, gesel ali ostalih spornih informacij. Več o piškotkih na radio1.si.
Za še boljšo uporabniško izkušnjo se uporablja zunanji servis, kamor se povezuje vaš brskalnik:
YouTube API (YouTube's Terms of Service, Google Privacy Policy)